top of page

Privacybeleid

Contact gegevens:

 

Agnes Willems

Krouwel 8

2490 Balen

 Tel.: 0499 73 06 90


agnes.willems9@telenet.be

  

1. Waarom een privacyverklaring?

Balen-Tansila streeft naar transparantie en is zodoende gesteld op het beschermen van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn informatie die het toelaten u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of wij dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om direct of indirect een verband te leggen tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving.

Indien u na het doornemen van de privacyverklaring vragen heeft, dan beantwoord ik deze graag via bovenstaande contactgegevens.

 

2. Op welke basis worden uw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van volgende wettelijke grondslagen:

 • Op basis van de uitvoering van het contract met u overeengekomen, of de uitvoering of precontractuele stappen genomen op uw verzoek.

 • Op basis van uw toestemming

 • Op basis van een gerechtvaardigd belang

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Balen-Tansila verklaart enkel de persoonsgegevens te beheren en verwerken die nodig zijn haar doelstellingen te verwezenlijken. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Achternaam, voornaam

 • Contactgegevens: Adres, telefoonnummer, e-mail

 • Financiële gegevens in het kader van een gift

 • Andere gegevens in het kader van een deelname aan één onze activiteiten.

 

Alle gegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

4.Hoe worden de gegevens verzameld? 

Gegevens kunnen worden verzameld via:

 • Inschrijvingsformulieren op de site.

 • Verzoeken om informatie of ondersteuning per e-mail of telefoon

 • Spontaan aangeboden

 

5. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Balen-Tansila verklaart uw persoonsgegevens enkel te verwerken voor volgende doeleinden:

 • Het op de hoogte houden van donateurs en sympathisanten betreffende huidige acties en toekomstige behoeften

 • Het bedanken en betrokken houden van donateurs en sympathisanten

 • Donateurs en sympathisanten uitnodigen om nieuwe bijdragen te doen (eenmalige of maandelijks giften, donaties, aankopen,…)

 • Het informeren van de niuwsbrieven en sympathisanten omtrent updates van web-sites en sociale media gerelateerd aan de organisatie en actualiteiten.

 

6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Dit is conform de wettelijke termijn bepaald door de belastingdienst. Alle gegevens, o.m. deze van donoren en vrijwilligers, zullen bewaard worden tot drie jaar na het laatste wederzijds contact.

 

7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

8. Wie verkrijgt uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken nooit gegevens aan derden, uitgezonderd met het oog op verwerking en opslag in onze opdracht.

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 • het verzorgen van postmailings

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld in het kader van het uitreiken van fiscale attesten.

 

9. Wat zijn de rechten van de betrokkenen?

Een van de belangrijkste doelstellingen van de GDPR is de verbetering van de rechten van Europese ingezetenen, waaraan de volgende rechten zijn verleend:

 • Het recht op toegang tot hun gegevens.

 • Het recht op (laten) corrigeren van hun onjuist gegevens.

 • Het recht op vergetelheid die verwijdering van alle gerelateerde gegevens vereist.

 • Het recht op het beperken van de verwerking van hun gegevens.

 • Het recht op de overdraagbaarheid van hun gegevens, wat toelaat dat een persoon de gegevens die hij/zij heeft verstrekt kan opvragen in een gemakkelijk te gebruiken formaat en, indien nodig, deze over kan dragen aan een derde partij.

 

10. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit te versturen via mail naar agnes.willems9@telenet.be. Ik zal u zo snel mogelijk van antwoord dienen.

 

11. Mogelijkheid om klacht in te dienen

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om mij te contacteren. Ik luister met veel plezier naar uw klachten.

 

12. Aanpassingen aan deze privacyverklaring

 

Balen-Tansila kan haar privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 30/09/2024.

bottom of page